کيانا و رايان

پنجشنبه ٩ تیر ۱۳۸٤
آخرين روز مدرسه

ديروز آخرين روز مدرسه کيانا  در کلاس دوم بود يادم می آد که واسه ما اون زمان يکی از بهترين روزهای عمرمون بود به خصوص اينکه روزی که تعطيل می شديم هميشه همراه با دادن آخرين امتحان ثلث سوم بود... خيلی خوشحالم که کيانا اين احساس رو به مدرسه نداره کلی هم از تعطيل شدن مدرسه حالش گرفته بود!

بعد از اينکه رفتم مدرسه دنبالش ازش پرسيدم که به خاطر تعطيلی مدرسه دوست داره چکار کنه کيانا هم گفت دلش می خواد با هم ناهار بريم رستوران ... خلاصه که به افتخار End of School  و Report Card  خوبی که گرفته بود با هم ناهار رفتيم بيرون دسر هم در بستنی فروشی دلخواه کيانا Carvel بستنی خورديم و بعد هم رفتيم پارک و کلی بازی کرد

راستی يادم رفت بگم که رايان هم واسه اولين بار سوار تاب شد و کلی کيف کرد[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]

Stats Maker